006.02 – Çift ve Tek Simetrisinin diğer sonuçları

114 Surenin Ayet sayılarının Çift ve Tek guruplarındaki kodlamalar:
(60 + 54 = 114)

  • Çift Ayet sayısına sahip olan 60 sure vardır ve bu surelerin sure numaralarının toplamı: 3450’dir.
  • Tek Ayet sayısına sahip olan 54 sure vardır ve bu surelerin sure numaralarının toplamı: 3105’dir.

Çift ve Tek grupların toplam değerleri, aralarında hiçbir matematiksel ilişki olmadığı halde, Gauss metodu ile bütün surelerin toplamını bulduğumuz 6555 sayının 60 ve 54 olarak verdiği alt grupların toplam değerlerine eşit olduğunu görüyoruz. Ayet sayılarındaki küçük bir değişiklik dahi, bu dengeyi ve eşitlikleri bozacaktır. Yine bu eşitliklerin tesadüfler ile açıklanması mümkün değildir. Detaylar aşağıdadır.

114 Surenin ilk 57 ve son 57 Suresindeki simetrik yapı
Yatay Simetri (57+57): 28 + 29 ve 29 + 28

114 sureyi tam ortadan yatay olarak ikiye ayırdığımızda; 57 + 57 (Yatay olarak simetrik düşünüyoruz).

İlk 57 surede; 27 tane çift ayet sayısına sahip sure ve 30 tane tek ayet sayısına sahip sure vardır.

27 ve 30 sayılarının diğer bağlantıları;

  • Kayıp besmelenin yerini gösterir. Kayıp besmele; başında besmele bulunmayan (Besmelenin kaybolduğu yer) 9.Tevbe suresinden 19 sure sonra 27. Surenin 30. ayetinde ortaya çıkar.
  • Kayıp besmele sayesinde Tevbe suresine ve 19 sistemine bağlanır.
  • Toplamları ile 19 sisteminin bir parçasıdır.  27 + 30 = 57 = 19 x 3
  • Çift ve Tek simetrisinin sayıları olan 54 ve 60’ın simetrik olarak alt kümeleridir. 27+27= 54 ve 30+30=60 ve bu noktadan 60 + 54 = 114 = 19 x 6 eşitlikleriyle Kur’ân’ın tümüne bağlanırlar.

Son olarak, bütün bunlara işaret edercesine;

Kur’ân’ın 57. suresinin ayet sayısı 29’dur. 57 ve 29 sayıları bizi 28 sayısına otomatik olarak götürür.  57 = 28 + 29  Ayrıca Besmele eklenirse 29+1=30  buradan 57=30+27 çıkar.

1’den 57 sayısına kadar olan tam sayıların içinde 28 çift ve 29 tek sayı vardır, bu sayıların toplamları 1653’e eşittir. 1653 sayısı ise 57 x 29’a eşittir ve 57.Hadid suresi Kur’ân’da bu özelliği taşıyan tek suredir.

1 + 2 + 3 + … + 55 + 56 + 57 = 1653 = 57 x 29  => 19 x 3 x 29  

Anlatılmaya çalışılan detayları aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz. Diğer bölümlerde sözünü etmiş olduğumuz simetriye benzer bir simetrik tablo oluşmuştur.

Bu yapının Kur’ân fihristini oluşturan surelerin sayı kümesi ile onların ayet sayılarını oluşturan sayı kümelerinde olması, tesadüf ile açıklanabilecek bir olay değildir. Bu simetri ve matematiksel disiplin çok derin bir bilginin eseridir. 1400 sene önce bu detaya hakim olabilmek mümkün değildir. Fihrist’deki surelerin ve ayetlerin yerlerinin ve sayılarının kodlama yapısı sayesinde olağanüstü bir yapıda olduğunu görüyoruz. Bir surenin yeri değiştirilse, bir ayeti eksik veya fazla olsa bu simetrik yapı bozulacaktır. Sonuç olarak; Çift ve Tek Simetri detayları Kur’ân’ın Allah kelamı olduğunun en açık göstergelerindendir. Bu bilgileri sizlerde kolayca test edebilir, doğruluğunu görebilirsiniz.

Çift ve Tek simetrisi ile 19 sayısal kodlama sisteminin bağlantıları:

Kur’ân sayısal kodlamasında (kriptolojisinde) kodlamanın ana gruplardan alt gruplara doğru birbirine bağlı olarak yayıldığını gözlemleyebilirsiniz. Bu yapıyı Mushaf fihristindeki Çift ve Tek simetrisinde de görmek mümkündür. Aşağıda izah edeceğim sayısal kodlama Çift ve Tek simetrisinin 19 sayısal kodlama sistemi ile nasıl bağlantılar barındırdığını gösteren güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Daha önceki konularda izah edildiği gibi Mushaf fihristindeki ayetlerin oluşturduğu kümenin kodlamasında, öncelikle Sure numarası ile Ayet sayılarının toplandığını ve yeni bir sayı dizisi elde ettiğimizi söylemiştim. Bu toplama işlemi, Ayet sayısının sayısal değerini ve küme içindeki sıra numarasını yani, sure numarasını beraberce koruma altına almak için yapılır. Sure numarasındaki veya Ayet sayısındaki bir değişiklik, toplanarak oluşturulan sayının değişmesine sebep olur ve bu şekilde kodlama çalışır.

Sure numarası ile Ayet sayısının toplanarak oluşturduğu sayı dizisi içinden 19’un katları olan sayılar, bu sayı dizisinin bir alt kümesini oluştururlar. Oluşan bu alt kümede yine Çift ve Tek sayılara dayanan olasılık değeri çok düşük olan bir dizi kodlama mevcuttur. Konumuza, bu sayı dizisini ve içindeki kodlama detaylarını vererek devam edelim.

Yukarıda, Kur’ân fihristindeki, sure numaraları ile ayet sayılarının toplamları sonucunda ortaya çıkan sonuçlardan, 19’un katları olan sayılar alınarak bir liste oluşturulmuştur. 12 satırlık bu listede Çift ve Tek simetrisi olarak olağan üstü bir yapı gözlenmektedir.

Toplam sonuçların Çift olanlarının toplamları 722 olarak karşımıza çıkmaktadır. Tek olanların toplamının da 722 olduğunu görebilirsiniz. Çift sayılar 6 tanedir, Tek sayılar yine 6 tanedir.  (Dikey Simetri)

114 + 114 + 152 + 114 + 114 + 114 = 722

171 + 133 +  95 +  95 +  95 + 133 = 722

Ayrıca, 12 satırlık bu listenin tam yarısından sayıları ayırdığımızda, yukarıda kalan sayıların toplamı yine 722 ve aşağıda kalan sayıların toplamı da yine 722 olarak karşımıza çıkmaktadır. (Yatay Simetri)

114 + 114 + 171 + 133 + 95 +  95 = 722

152 + 114 + 114 + 114 + 95 + 133 = 722

722 sayısının asal çarpanları 2 x 19 x 19’dur.  (2 x 192)

Listede, Sure numaralarının ve Ayet sayılarının Çift olanlarının toplamlarının da 722 olduğunu ve aynı şekilde, Tek olanlarının toplamının da 722 olduğunu görebilirsiniz. 12 adet Çift ve 12 adet Tek sayı vardır.

 6 + 42 + 50 + 56 + 70 +  88 + 112 + 54 + 78 + 96 + 44 + 26 = 722

15 + 21 + 39 + 41 + 55 + 107 + 165 + 99 + 75 + 53 + 45 +  7 = 722

Ayrıca Çift ve Tek olarak ayrılan Sure numaraları ve Ayet sayılarının basamaklarındaki sayıları tek tek toplarsak simetrik bir şekilde 110 olduğunu görürüz.

6 + 4 + 2 + 5 + 0 + 5 + 6 + 7 + 0 + 8 + 8 + 1 + 1 + 2 + 5 + 4 + 7 + 8 + 9 + 6 + 4 + 4 + 2 + 6 = 110

1 + 5 + 2 + 1 + 3 + 9 + 4 + 1 + 5 + 5 + 1 + 0 + 7 + 1 + 6 + 5 + 9 + 9 + 7 + 5 + 5 + 3 + 4 + 5 + 7 = 110

Bu sayısal yapının bu şekilde sonuçlar vermesi matematiksel bir zorunluluk değildir. Dolayısıyla bu şekilde sonuçların çıkması son derece düşük bir olasılıktır.

Yukarıda verdiğimiz 12 satırlık listede var olan Çift ve Tek simetrisi bir başka şekilde, aşağıdaki listede verilen sayı gruplarında da kendini göstermektedir.

Listelerde, Sure numarası Çift olan sayıların toplam sonuçları 741 sayısını üretir.

171 + 95 + 95 + 152 + 114 + 114 = 741 6 adet sayı var. 

6 + 165 + 42 + 53 + 50 + 45 + 56 + 96 + 70 + 44 + 88 + 26 = 741

12 adet sayı vardır, bu 12 sayının basamak toplamları 111 sayısını üretir.

6 + 1 + 6 + 5 + 4 + 2 + 5 + 3 + 5 + 0 + 4 + 5 + 5 + 6 + 9 + 6 + 7 + 0 + 4 + 4 + 8 + 8 + 2 + 6 = 111

Yine Ayet sayısı Çift olan sayıların toplam sonuçları da 741 sayısını üretir.

133 + 95 + 133 + 152 + 114 + 114 = 741  6 adet sayı var.

21 + 112 + 41 + 54 + 55 + 78 + 56 + 96 + 70 + 44 + 88 + 26 = 741

12 adet sayı vardır, bu 12 sayının basamak toplamları 111 sayısını üretir.

2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 4 + 1 + 5 + 4 + 5 + 5 + 7 + 8 + 5 + 6 + 9 + 6 + 7 + 0 + 4 + 4 + 8 + 8 + 2 + 6 = 111

Listelerde, Sure numarası Tek olan sayıların toplam sonuçları 703 sayısını üretir.

114 + 133 + 114 + 95 + 133 + 114 = 703  6 adet sayı var.

15 + 99 + 21 + 112 + 39 + 75 + 41 + 54 + 55 + 78 + 107 + 7 = 703 6 adet sayı var.

12 adet sayı vardır, bu 12 sayının basamak toplamları 109 sayısını üretir.

1 + 5 + 9 + 9 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 9 + 7 + 5 + 4 + 1 + 5 + 4 + 5 + 5 + 7 + 8 + 1 + 0 + 7 + 7 = 109

Yine Ayet sayısı Tek olan sayıların toplam sonuçları da 703 sayısını üretir.

171 + 114 + 114 + 95 + 95 + 114 = 703  6 adet sayı var.

6 + 165 + 15 + 99 + 39 + 75 + 42 + 53 + 50 + 45 + 107 + 7 = 703

12 adet sayı vardır, bu 12 sayının basamak toplamları 109 sayısını üretir.

6 + 1 + 6 + 5 + 1 + 5 + 9 + 9 + 3 + 9 + 7 + 5 + 4 + 2 + 5 + 3 + 5 + 0 + 4 + 5 + 1 + 0 + 7 + 7 = 109

Bu simetriler, benzerlikler, eşitlikler kesinlikle kolay oluşmaz. Deneyebilirsiniz. 12 satırlık yukarıda verilmiş olan listeye benzer bir liste hazırlayın ve sayıları yine yukarıda verdiğimiz şekilde Çift ve Tek olarak gruplayarak toplamlarını ve toplamları oluşturan sayıların basamaklarını toplayarak kontroller yapabilirsiniz. Göreceksiniz, olayın ne kadar dehşet bir detay içerdiğini ve olasılığının ne kadar düşük olduğunu. Bu yapının tesadüfen oluştuğunu ileri sürmek hiçbir bilimsel anlayışa sığmaz ve kabul edilemez. Bu yapının tasarlandığı her halinden bellidir.

Elimizdeki bilgisayarlar ile inceleyebildiğimiz bu yapının 1400 sene önce insanlar tarafından tasarlandığını hangi akıl sahibi kabul edebilir ve ikna olabilir. 

Bu analiz, Sorgulayan Müslüman Youtube Kanalından alınmıştır.

Kur’ân’ın Allah’tan Geldiğinin Büyük Delili!

2 yorum

  1. Hocam bu tabloda iki tane daha madde var. İnşallah yorumumu görürsünüz. (Sure Numarası + Ayet Sayısı) tablosundaki 12 sayının; ilk 6’daki çiftlerle son 6’daki tekler birbirine eşit. Haliyle ilk 6’daki teklerle son 6’daki çiftler eşit. 228-494. Bu birincisi. İkincisi ise şöyle. Sure numarası altındaki 12 sayı ve ayet sayısı altındaki 12 sayı varya. Toplam 24 tane sayı var. 6,165,15,99…88,26,107,7. O 24 tane sayının ilk 6’sındaki teklerle son 6’sındaki çiftler eşit. Haliyle ilk 6’daki çiftlerle son 6’daki tekler birbirine eşit. 214-508. Buda böyle.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*