007.01 – Reşat Halife’nin Bilimsel Büyük Hatası

Reşat Halife’nin sorun olarak gördüğü ve inkar ettiği 9. Tevbe suresinin son iki ayeti (128. ve 129. ayetler) olayı tetikler. Bu sebeple bu matematiksel bulgu Sayısal Kodlama Sistemleri için çok önemlidir ve çok kritik değere sahiptir.

Reşat Halife ilk etapta sorun olarak, Ayetlerin toplamı olan 6236 sayısıyla karşılaştı. Bu sayı 19’a bölündüğünde 4 kalanı verir.  6236 ≡ 4 (mod 19). Bu sayısal sistem için çok ciddi bir problemdi. Çünkü her şey tam olarak 19’a bölünecek diye ortaya çıkan bir sistemde, en temel veri olan Ayetler toplamı, 6236 sayısı 19’a tam olarak bölünmüyordu. Bu sorunu çözmek için Reşat Halife Kur’ân da bulunan 112 adet numarasız Besmeleyi sayıya eklemeyi düşündü, nede olsa Besmeleler de Kur’ân’da bulunan ayetlerdi. Sayı 6348 oldu (6348=6236+112). Fakat 6348 sayısı da 19’a tam olarak bölünmez. 6348 sayısı 19’a bölündüğünde 2 kalanı verir. 6348 ≡ 2 (mod 19). Reşat Halife sorunu çözememişti. Sonuç olarak Reşat Halife kalan olarak ortaya çıkan 2 ayeti inkar ederek, Kur’ân’dan çıkarmak suretiyle sorunu çözmeyi tercih etti. Oysa bu yaklaşım bilimsel metoda aykırıdır, tabii ki doğru değildir ve Reşat Halife problemi sadece çözdüğünü zanneder, fakat siz gözlerinizi kapatıp görmediğinizde her yerin karanlık olduğunu söylüyorsanız, yanılabilirsiniz? Sadece size öyle geliyor olabilir. Yani sorunlara gözünüzü kapadığınızda, sorunlar yok olmaz, sadece siz görmemeyi tercih etmiş olursunuz. Sorun ortada durmaya devam eder, birisi gelip çözene kadar.

Reşat Halife’yi bu yanlışa, tespit ettiği sayısal bulguları yönlendirdi. Matematiksel bulguların sonuçlarını değerlendirirken bilimsel metodun dışına çıktığını, keyfi davrandığını fark edemedi ve hata yaptı. Matematiksel bulgular, iki ayeti ayrı bir grup olarak tanımla, ayrı grup olarak ele al derken, Reşat Halife mesajı kolayına geldiği gibi okumayı tercih etti ve iki ayeti çıkar olarak algıladı, inkar etti. Gözünü kapayarak sorunu görmemeyi tercih etti. Oysa bu iki ayetin sayılabilecek fazla bir şeyi yoktur zaten, sadece harfleri, sure numarası ve ayet numaraları vardır. Sure numarası 9’dur. 128. ayetin 60 harfi vardır, 129. ayetin 54 harfi. Bakın şimdi, matematik ne gösteriyor. Sure ve ayet numaralarının toplamı 266’dır ve 19’un tam katıdır. 9 + 128 + 129 = 266 = 19 x 14. Harf sayılarının toplamı 114’tür, Kur’ân’daki en temel sayısal verilerden biri olan toplam sure sayısına eşittir ve 19’un tam katıdır. 60+54 = 114 = 19 x 6. Bu sonuçlara rağmen Tevbe son iki ayet 19 sistemine uymayan ayetler olarak ilan edilmiştir. Diğer kodlama detaylarına indiğimizde konu çok daha trajikomik bir hal almaktadır. İnsan biraz zorlasa, bu işte bir kasıt var diyecek. Sanki bütün bunlar, son iki ayet ve inkarı, özellikle Kur’ân’a ve sayısal sistemine zarar vermek için uydurulmuş gibi, “bunları kasıtlı yapıyorlar” düşüncesi oluşacak kafalarda. 

Maalesef günümüzde onu takip edenler halen aynı davranışı sergilemekte ısrar ediyorlar. Bu çalışma konuyu herkese tanıtmanın yanı sıra, özellikle bu grupların ve internetteki takipçilerinin gözlerini açmaları ve gerçeği görmeleri için bir mesaj niteliğindedir.

Reşat halifenin çözüm olarak sunduğu matematiksel eşitlik:

6348 – 2 = 6346 (Ayet + Bsm)

Reşat Halife bu matematiksel eşitlikte 2 sayısını görmemeyi 2=0 demeyi tercih etmiştir. Kendisini bu hatayı yapmaya sürükleyen, yine kendisinin bulmuş olduğu matematiksel bulgulardır. Matematiksel bulguları ne kadar da başka bir mesaj verse de, Reşat Halife çözümü 2 ayeti inkar ederek Kur’ân’dan çıkarmakta bulmuş ve büyük hata yapmıştır.

Reşat Halife’nin Kur’ân’da var olduğunu keşfettiği

19 Sayısal Kodlama sisteminin matematiksel denkliği

≡ 0 (mod 19)

Bu denkliğin anlamını kısaca açıklamak gerekirse; (19’a bölündüğünde kalan 0’dır). Reşat Halife Kur’ân’da bulunan Sure numaraları, Ayet numaraları, kelime sayıları, harf sayıları, harflerin ebced değerlerinden oluşturulmuş sayılar gibi her türlü sayısallaştırılabilen verinin 19’a tam olarak bölünebildiğini öne sürmüştür.

114 olan sure sayısına baktığımızda 19’a tam olarak bölünür, kalan 0’dır. 114 ≡ 0 (mod 19). Bu sayıda bir sorun yoktur. Yukarıda ifade etmeye çalıştığım gibi sorun toplam Ayet sayısında ortaya çıkar.

(Ayet + Bsm) sayısı : 6348 ≡ 2 (mod 19)

6348 olan toplam Ayet+Bsm sayısı 19 kodunu doğrulamaz. Sorun var: 6348 sayısı 19’a tam olarak bölünmez, 2 kalanı verir.

Hikaye buradan başlar

Veri kümesi eleman sayısı olan 6348 sayısı, alt gruplara ayrılarak sorun çözülmeye çalışılır.

6348 = 6236 + 112

Numaralandırılmış Ayetler (6236) ve Numarasız Besmeleler (112)

Kur’ân’da bu gruplar çok net olarak bellidir, vardır. Yapılan gruplama Bilimsel metoda uygundur. 6348 olan veri kümesi alt gruplara ayrıldığında ortaya çıkan 6236 ve 112 sayıları 19 kodunu doğrulamazlar. Sorun çözülememiştir.

6236 ≡ 4 (mod 19)  112 ≡ 17 (mod 19)

Reşat Halife’nin bilimsel büyük hatası

Araştırmada uygulanan Tümdengelim metodu olan bilimsel metoda aykırı, veri kümesinden 2 ayet çıkarılarak, 2 ayet yok sayılmak suretiyle, 6348 sayısı 6346 sayısına, keyfi olarak dönüştürülerek sorun çözülmeye çalışılır.

6348 – 2 = 6346

1. keyfi kabul: Bilimsel metoda aykırı olarak, keyfi kabul ile 2 ayet yok sayılıyor.

Bilimsel metoda göre 2 sayısını bir alt grup olarak tanımlayabilirsiniz ve 6348 sayısından ayırarak 6346 sayısını elde edebilirsiniz, fakat yok sayamazsınız! (Yani; 2 = 0 diyemezsiniz, buna matematik, bilim izin vermez.)

Eğer yok sayarsanız bilimsel metodun dışına çıkmış olursunuz, yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan sonuçlar bilimsel niteliğini kaybederler ve bilimsel çevrelerce kabul görmezler.

6346 ≡ 0 (mod 19)

6346 sayısı 19 kodunu doğrular, ayrıca sembolik bir sayısal kodlama yaklaşımı ile bakıldığında, bu sayının basamaklarındaki sayıların toplamlarının da 19 olduğu ve 19 kodunu doğruladığı görülür

6+3+4+6 ≡ 0 (mod 19)

Keyfi kabul sonucunda sayı 19 kodunu doğrular duruma getirildi. Bilimsel metoda aykırı bir kabul olmasına rağmen, Kodlama yapısı etkilidir. Olasılığı düşük, korunduğunu gösterme gücü yüksektir.

Kodlama dikkate alınmalıdır?!!

Konuyla ilişkisi olduğu için Kur’ân’daki Besmele kelimelerinin sayımını vererek devam ediyorum. İlerde görüleceği gibi, Besmele kelimelerinin sayım sonuçları inkar edilen ayetler için Çapraz Kontrol (Cross Check) imkanı sağlamıştır. Bu matematiksel bulgu Reşat Halife’yi yanıltan, onu inkara sürükleyen en önemli bulgudur.

Öncelikle günümüzde, elimizde bulunan Kur’ân Mushaf’larındaki Besmele kelimelerinin sayımlarını veriyorum. Daha sonra Reşat Halife’nin nasıl hareket ettiğini paylaşacağım.

(Rahman ve Rahim olan Allah’ın İsim ile)

Besmele Kelimelerinin Kur’ân’daki sayımları

Elimizdeki Mushaf’larda 6348 (Ayet + Bsm) içinde toplam olarak;

  • 169 adet “Rahman” kelimesi vardır ve  169 sayısı 19’a tam bölünmez, kalan 17’dir  169 ≡ 17 (mod 19)
  • 227 adet “Rahim”  kelimesi vardır ve  227 sayısı 19’a tam bölünmez, kalan 18’dir  227 ≡ 18 (mod 19)
  • 2811 adet “Allah”  kelimesi vardır ve 2811 sayısı 19’a tam bölünmez, kalan 18’dir 2811 ≡ 18 (mod 19)
  • 19 adet “İsim”   kelimesi vardır ve   19 sayısı 19’a tam bölünür,  kalan  0’dir   19 ≡  0 (mod 19)

Görüldüğü üzere 6348 (Ayet+Bsm)’ye uygulanan kelime sayımlarının içinden sadece “İsim” kelimesi sayım sonucu 19 kodlamasını doğrulamaktadır. Diğerlerinin hiçbiri 19 kodlamasını doğrulamamaktadır.

6348 (Ayet+Bsm) veri grubunu alt gruplarına ayırıyoruz

6348 = 6236 + 112

 (6236 numaralı ayet ve 112 numarasız Besmele)

Bilimsel metoda uygundur.

Görüldüğü üzere 6236 numaralı ayete uygulanan kelime sayımlarının içinden “İsim” ve “Rahman” kelimelerinin sayım sonuçları 19 kodlamasını doğrulamaktadır. Diğer kelimeler olan “Allah” ve “Rahim” kelimelerinin sayım sonuçları 19 kodlamasını doğrulamamaktadır, 1’er fazla vermektedirler.

Reşat Halife bu sayımları nasıl yaptı, şimdi ona bakalım.

Reşat Halife’nin Tevbe son iki ayetin inkarını desteklediğini düşündüğü diğer önemli bir sayısal tespiti.

9.Tevbe suresi 128. Ayet’deki 1 adet “Rahim” kelimesi

9.Tevbe suresi 129. Ayet’deki 1 adet “Allah” kelimesi

Yukarıda görüldüğü üzere 6236 numaralı ayete uygulanan kelime sayımlarının içinden “İsim” ve “Rahman” kelimelerinin sayım sonuçları 19 kodlamasını doğrulamaktadır. Diğerleri olan “Allah” ve “Rahim” kelimelerinin sayım sonuçları 19 kodlamasını doğrulamamaktadır, 1’er fazla vermektedirler.

Dolayısıyla 6348 ayet’ten 2 ayet çıkararak 19 kodlamasını sağlayan 6346 sayısının elde edilme olayını destekleyen diğer bir matematiksel argüman da böylece Reşat Halife tarafından bulunmuş oldu.

  • Tevbe 128. ayetin inkarı ve Kur’ân’dan çıkarılışı, yukarıdaki “Rahim” kelimelerinin sayım sonucunu bir düşürecektir ve 115 olan sonuç, 114 = 19×6 olacak, 19 kodlama sayısını doğrulayacaktır.
  • Tevbe 129. ayetin inkarı ve Kur’ân’dan çıkarılışı, yukarıdaki “Allah” kelimelerinin sayım sonucunu bir düşürecektir ve 2699 olan sonuç, 2698 = 19×142 olacak, 19 kodlama sayısını doğrulayacaktır.

Bu sonuçlar “Cross Check” dediğimiz Çapraz Kontrol imkanı sağlamıştır. Besmele kelimelerinin sayım sonuçları kodu doğrularken, aynı zamanda sayıma dahil edilmeyen 2 ayetin Kur’ân dışında bırakılması düşünülerek, 6348 sayısının da 6346 sayısına dönüşmesi ve 19 kodunu doğrulaması sağlanmıştır. Bir olgunun iki bağımsız referanstan doğrulanması (Cross Check), onun doğru olduğunun önemli kanıtlarından sayılır. Maalesef bu sonuçlar Reşat Halife’nin yanılmasına, hata yapmasına sebep olmuştur. Ve aşağıdaki sayısal tespitlerini yaparak Tevbe son iki ayeti inkar etmiştir.

Reşat Halife bilimsel metoda aykırı olarak, 2 ayeti yok saymasıyla elde ettiği 6346 (Ayet+Bsm) veri gurubuna kelime sayım işlemini uygulamıştır.

(Rahman ve Rahim olan Allah’ın İsim ile)

Besmele Kelimelerinin Kur’ân’daki sayımları

Görüldüğü üzere 6346 ayete uygulanan kelime sayımlarının içinden sadece “İsim” kelimesinin sayım sonucu 19 kodlamasını doğrulamaktadır. Diğerlerinin hiçbiri 19 kodlamasını doğrulamamaktadır.

Sayısal kodlama tam olarak doğrulanmadığı için Reşat Halife, bilimsel metoda aykırı olarak, 2 ayeti yok saydığı ve elde ettiği 6346 (Ayet+Bsm) veri gurubunu alt gruplarına ayırıyor

(6234 numaralandırılmış ayet ve 112 numarasız Besmele)

Kelime Sayım işlemini tekrar uyguluyor.
6346= 6234 + 112

6234 ≡ 2 (mod 19)    112 ≡ 17 (mod 19)

2. keyfi kabul: Ortaya çıkan alt grup sayıları olan 6234 ve 112 sayılarının 19 kodunu doğrulamaması Reşat Halife için herhangi bir sorun teşkil etmiyor?!!

Görüldüğü üzere 6234 numaralandırımış ayetler grubuna uygulanan kelime sayım sonuçlarıda bütün sayılan kelimelerin sayısı 19 kodlamasını doğrulamaktadır. Ayrıca, kelime sayılarının 19’a bölümünde ortaya çıkan çarpım faktörlerinin toplamları olan 152 sayısıda 19 kodunu doğrulamaktadır. Kodlama yapısı olarak çok ciddi ve değerli bir sonuçtur. Bunun üzerine Reşat Halife tarafından, 6234 numaralandırılmış ayetler grubuna uygulanan kelime sayım işlemlerinin sonucunun bir çıkarımı olarak, aşağıdaki metot tanımlaması yapılmıştır.

Kur’ân’daki kelime sayımlarında kullanılacak metot:

Kur’ân’daki kelime sayımları 6234 numaralandırılmış ayetler grubuna uygulanır. Numarasız Besmeleler grubunda bulunan 112 adet numarasız Besmele Kur’ân’daki kelime sayımlarında kullanılmaz.

Neden? Çünkü numarasız Besmelelerdeki kelimeleri sayım işlemine dahil ederseniz, çıkan sonuçların hepsi 19’un katı olmuyor, 19 kodunu doğrulamıyor. Numarasız Besmeleler grubunu kelime sayım işlemlerine dahil etmediğinizde kodlama sayısı doğrulanır. Yeni metot tanımlaması, kendi içinde, bilimsel metoda uygundur. Kodlama bu şekilde tamamlanmış sayılıyor.

Reşat Halife’nin bilimsel metoda aykırı olarak, 2 ayeti yok saymasıyla elde ettiği 6346 sayısına ve bu veri grubunun, alt grup sayıları olan 6234 ve 112 sayılarının 19 kodunu doğrulamamasına rağmen,

Son noktada elde edilen kodlama yapısının durumu, son derece etkileyici ve oluşma olasılığı son derece düşüktür. Ayrıca korunduğunu gösterme derecesi çok yüksek bir kodlamadır. Özellikle “Allah” kelimesinin sayımı 1820 ayeti kapsıyor. (Yaklaşık her üç ayetten biri – %34).

Bu kodlama mutlaka dikkate alınmalıdır ?!!

Reşat Halife’nin çalışmasının sonuçları:

Reşat Halife’nin bilimsel metoda aykırı 1.keyfi kabulü ve yine 1.keyfi kabulüne dayanan, Besmele kelimelerinin bütün Kur’ân’daki sayımlarının uygulanması esnasında ortaya çıkan alt grup sayılarının (6234 ve 112) (2. keyfi kabul) 19 kodlamasını sağlamamasına rağmen ortaya çıkan kodlama yapısı, dikkate almamızı gerektiren, matematik olarak yadsıyamayacağımız, doğruluk, hassasiyet ve öneme sahip bir yapı olarak ortaya çıkmıştır.

Burada yanlış bir yaklaşım, bir problem olduğu açıktır. Reşat Halife’nin yaptığı hatalı yaklaşımlar ortadadır, fakat yapılan kodlama sonuçlarının doğruluk olasılığı çok yüksektir, dikkate alınmalıdır. Bu sonuçlar Reşat Halife’nin tamamıyla hatalı olmadığını göstermektedir. Yapılan çalışmanın tamamının değil ama, içindeki bazı yapıların doğru olduğunu kabul etmek gerekir. Kodlamalardaki doğrular ile yanlışların mutlaka birbirinden ayırılması veya konuyu daha net ortaya koyma ihtiyacı vardır.

Aslında olay çok karmaşık değildir. Biraz sakin ve bilimsel konuya yaklaştığımızda fark etmemiz mümkündür.

Buradaki matematiksel bulguların tamamı; bize Tevbe son iki ayetin Kur’ân’dan çıkarılmasını değil, numarasız Besmelelerin ayrı bir gurup tanımlamasına benzer şekilde, bu iki ayetin de ayrı bir grup olarak ele alınması, tanımlanması gerektiğini göstermektedir. Ortaya çıkan matematiksel bulguların hiçbiri, bu iki ayetin Kur’ân’dan çıkarılmasını gerektiren matematiksel bir argüman sunmamaktadır. Matematiksel ifade olarak yazarsak durum aşağıdaki gibidir.

 6348 = 6346 + 2

Bu şekilde yapılan bir tanımlama sonucunda sorun aşılmış olur. Metot yeniden tanımlanarak yapılan hata düzeltilir.

Kur’ân’daki kelime sayımlarında kullanılacak metot:

Kur’ân’daki kelime sayımları 6234 numaralandırılmış ayetler grubuna uygulanır. Numarasız Besmeleler grubunda bulunan 112 adet numarasız Besmele ve 2 özel Ayet Kur’ân’daki kelime sayımlarında kullanılmaz.

Neden? Çünkü numarasız Besmelelerdeki ve 2 özel Ayet’deki kelimeleri sayım işlemine dahil ederseniz, çıkan sonuçların hepsi 19’un katı olmuyor, 19 kodunu doğrulamıyor. Numarasız Besmeleler grubunu ve 2 özel Ayet’i kelime sayım işlemlerine dahil etmediğinizde kodlama sayısı doğrulanır.

Reşat Halife konuyu zaten çözmüştü, hesapları doğruydu, fakat vardığı sonuç hatalıydı.

Yukarıdaki matematiksel ifade aynı zamanda aşağıdaki ifadedir.

6348 – 2 = 6346

Bölümün başında da görebileceğiniz gibi Reşat Halife’nin ilk söylediği ifade budur. Fakat Reşat Halife çok büyük, çok açık bir matematik hatası yapmıştır. 2 sayısını yok saymıştır. Gözlerini kapayarak 2 sayısını görmediğinde, matematiksel denklikten 2 sayısının yok olacağını düşünmüştür.

Reşat Halife’nin çalışmasının sonuçları, kendisini iki ayetin inkarına götürürken;

6348 = 6346 + 2

6348= 6234 + 112 + 2

Kur’ân verilerinin bu şekilde gruplanması gerektiğini bize göstermiş ve hediye etmiştir.

Bu noktada Reşat Halife’ye çok şey borçlu olduğumuzu söylemek isterim.

Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah günahlarını affetsin. (Amin).

Dileğim günümüzdeki takipçilerinin yapılan bu açık matematik hatasını görmeleri ve bu yanlışlıktan vakit geç olmadan, dönmeleri ve 9. Tevbe Suresi 128 ve 129. Ayetlerin inkarından vazgeçmeleridir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*