009.01 – Kur’ân’daki “Allah” lafzının tekrarı

Bu makaleyi okumadan önce kavramları ve olguları derleyerek yeni yazdığım
aşağıda linkini verdiğim makaleyi okumanızı tavsiye ediyorum.
Olayı en basit olarak nasıl özetleyebilirsiniz?

Kur’ân Ayetlerinde geçen “Allah” lafzı tekrarının sayısı 2811’dir. Kur’an’daki toplam 6348 Ayetin, sayısal kodlama yapısı itibariyle çeşitli alt grupları vardır. Bu grupların en başta gelenleri 6236 numaralanmış Ayetler grubu ve 112 numarasız Besmeleler grubu şeklinde oluşur. 6348 = 6236 + 112

Numaralı Ayetlerin sayısı olan 6236 sayısının ardışık basamak toplamlarından oluşan kodlamanın ortaya koyduğu ilginç sonuç (19 x 19 x 19) çok özel bir durumu, matematiksel olarak gerçekten tesadüf olarak ortaya çıkması çok düşük olan bir olasılığı işaret etmektedir. Numarasız Besmelelerin sayısı 112, 7’nin tam katıdır.

112 ≡ 0 (mod 7)
112 / 7 = 16 ==> 1+6 = 7

6236 numaralanmış Ayetler grubunda “Allah” lafzı tekrarının sayısı 2699’dur.
2 + 6 + 9 + 9 = 26 = 7 + 19
112 numarasız Besmeleler grubunda “Allah” lafzı tekrarının sayısı 112’dir.
112 ≡ 0 (mod 7)

Kur’an Sayısal Yapısından haberi olmayan insanların yapmış olduğu bir düzenleme olarak, bazı Kur’an Mushaflarında yukarıda bahsettiğim iki gruptaki “Allah” lafızlarının ayrı renkler ile gösterilmesi çok ilginçtir. Aşağıda 1-Fatiha Suresindeki 1. Ayetin Besmele olması ve diğer surelerden farklı olarak bu surede Besmelenin numaralandırılması ve içindeki “Allah” lafzının kırmızı renk ile faklı olduğu belli olacak şekilde yazılması, sayısal yapının bence en ilginç işaretlerinden, olaylarından birisidir. Dikkat edilirse 1-Fatiha suresi haricindeki diğer 112 Surede olduğu gibi, 3-Âl-i İmrân suresinin Besmelesindeki “Allah” lafzı kırmızı renkte değildir. Ayrı bir grup olarak telakki edildiği açıkça görülmektedir. Sayısal yapıdan haberdar olmayan insanların yapmış olduğu bu düzenleme gerçekten çok ilginç ve dikkate değerdir.

6236 numaralanmış Ayetler grubu da kendi içinde alt gruplara sahiptir; Huruf-u Mukattaa grupları ve Özel Ayetler grubu (9.Tevbe Suresi 128 ve 129. Ayetler) gibi.

Sonuç; Kur’an sayısal yapısında toplam 6348 Ayet temel olarak, 6234 numaralı Ayetler + 112 numarasız Besmeleler + 2 Özel Ayetler grubu, şeklinde alt gruplara sahiptir. 6348 = 6234 + 112 + 2

Kur’an’daki “Allah” lafzı tekrarının sayımı, 6234 numaralanmış Ayetler grubuna, 112 numarasız Besmeleler grubuna uygulanır ve Özel Ayetler grubu ise sayısal yapıya aşağıdaki gibi dahil olur.

6234 numaralanmış Ayetler grubunda “Allah” lafzı tekrarının sayısı 2698’dir.
112 numarasız Besmeleler grubunda “Allah” lafzı tekrarının sayısı 112’dir.
2 özel Ayetler grubunda (9.Tevbe Suresi 128 ve 129. Ayetler) “Allah” lafzı tekrarının sayısı 1’dir.

2698 ≡ 0 (mod 19) ve 112 ≡ 0 (mod 7)
2811 = 2698 + 112 + 1
2698 112 1 ≡ 0 (mod 19)
2+6+9+8 + 1+1+2 + 1 = 30 sayısı, 19.kompozit sayıdır
.

Yukarıdaki bilgilere ek olarak; Kur’an ayetlerinde “ٱللهم” “Allahümme” kelimesi aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 7 defa geçmektedir. 7 ≡ 0 (mod 7)

Aşağıda verdiğim resimde, yine “Allah” lafızlarının kırmızı olarak farklı yazıldığını, fakat “ٱللهم” “Allahümme” kelimesinin siyah olarak yazıldığını görüyoruz. Aynı şekilde ayrı gurup olarak telakki edildikleri çok bariz gözükmektedir.

“Allah” lafzının 6234 numaralanmış Ayetler grubundaki detayları

6234 numaralanmış Ayetler grubunda Grup sıra numaralarını, Surelerinin numaralarını, Ayetlerin numaralarını ve Ayetler içindeki “Allah” lafızlarının sayılarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Bu tabloda; Sure numaralarının toplamı  39045 ≡ 0 (mod 19), ayet sayılarının toplamı  118123 ≡ 0 (mod 19) ve “Allah” lafızlarının toplamı 2698 ≡ 0 (mod 19) denkliğini sağlarlar. Bu sayıların genel toplamı 159866 ise   ≡ 0 (mod 7)   ve   ≡ 0 (mod 19) denkliklerini sağlamaktadır.

159866 ≡ 0 (mod 7)   ve   ≡ 0 (mod 19)

Tablo-1: Kur’ân ayetlerindeki “Allah” lafzının değişik formlarının tekrar sayıları

Tablo-2: “Allah” lafzının ilgili veri grubunda bulunan sure ve ayetler içindeki tekrar sayıları.

Bu tablo üzerinde biraz düşünmemiz ve inceleme yapmamız uygun olur. Çünkü bu tablonun çok düşük, hatta astronomik ölçüde düşük bir ihtimal ile oluştuğunu söylememiz gerekir. Tablomuz “Allah” kelimelerinin sayım sonuçlarını göstermektedir. 7 ve 19 ikili sayısal kodlama sisteminde kelime sayımlarının uygulanacağı grup 6234 numaralandırılmış ayetler grubudur. Bilindiği gibi, bütün Kur’ân’da 6348 ayet vardır. Bu ayetler çeşitli alt gruplara ayrılırlar;

  • 6234 adet numaralanmış ayetler grubu; (7 ve 19 sistemi kelime sayımları bu gruba uygulanır)
  • 112   adet numarasız Besmele grubu; (7 ve 19 sistemi kelime sayımlarında bu grup kullanılmaz)
  • 2         adet özel ayetler grubu; (9.Tevbe suresi 128 ve 129 ayetler); (7 ve 19 sistemi kelime sayımlarında bu grup kullanılmaz)

Yukarıdaki sonuç tablosunda, ana tablonun Sure No, Ayet No ve “Allah” kelime sayıları kolonlarının toplamları verilmiş ve hepsinin 19’a tam bölündüğü, ayrıca Genel Toplamının da 7 ve 19’a tam bölündüğünü göstermiştim.

Bir inceleme yaptım: Özel grup ayeti olan, 9.Tevbe suresi 129.ayetteki 1 adet “Allah” kelimesinin yerine başka hangi ayetlerdeki 1 adet “Allah” kelimesini özel gruba alırsak yine bu 1820 satırlık tablonun bütün kolon toplamları bu şekilde kodlama sayılarını doğrular diye sordum? Çünkü tablonun Sure No, Ayet No ve “Allah” kelime sayıları kolonlarının toplamlarının 19’u ve genel toplamın 7 ve 19’u doğrulaması gerçekten çok önemli ve büyük bir sinyaldir. Bu olasılığın oluşması çok ama çok düşük bir ihtimaldir. Bu olasılığın sadece 9.Tevbe suresi 129. ayet ile sağlanıyor olması çok ilginç olabilir, fakat başka noktalarda da tabii ki bu olasılık sağlanabilir.  Peki çalışmam sonucunda ortaya ne çıktı sizce?!! Diğer bütün ayetlerdeki “Allah” kelimelerini tek, tek özel gruba alarak 1821 tane tablo oluşturdum ve diğer hiçbir tabloda yukarıdaki sonuçları alamadım. Yani; “Allah” kelimesi bulunan 1821 ayet içinden sadece 9.Tevbe suresi 129. ayetteki “Allah” kelimesini özel gruba aldığımda bu sonuçlar çıkıyor. Bu durumda 9.Tevbe suresinin 128 ve 129. ayetlerinin gerçekten Kur’ân matematiksel sistemi için çok özel, önemli ve kritik ayetler olduğunu anlıyoruz. Bu çok hayret verici, olayın tamamen matematiksel olarak tasarlandığını düşünüyorum. Tesadüfle izah etmek isteyenlerin kimseyi ikna edebileceğini düşünmüyorum. Bu yapıda matematik yok diyenler çok büyük haksızlık ederler.

Tablonun çok daha etkileyici diğer bir özelliğini şimdi açıklamaya çalışayım; Tablomuzda Grup No kolonu vardır. Bu kolondaki sayılar veri grubunun sıra numarasını gösterirler. Kur’ân verilerinin 6348 = 6234 + 112 + 2 olarak temel veri gruplarına ayrıldığını belirtmiştim. İşte bu gruplara verilen sıra numarasıdır, Grup No. Veri gruplarına nasıl sıra verdiğimizi biraz daha açarak daha iyi anlamaya ve kodlama sistemindeki rolünü tanımaya çalışalım.

Bu kodlama aşağıda link’i verilmiş web sayfasından alınmıştır.

https://kuranmucizeler.com/allah-kelimesinin-kuran-butunsel-korumasi-olan-15124-basamakli-rakam

Aşağıda Kur’ân ayetlerinden kesitler alınmıştır. Listede görüldüğü gibi, Numaralandırılmış Ayetler Grubu (Nm Ayt – 6234), Numarasız Besmeleler Grubu (Bsm – 112) ve Özel Ayetler Grubu (Özel Grp – 2) veri grupları olarak belirtilmiştir. Her bir gruba birbirinden bağımsız ayrı ayrı numaralandırma işlemi yapılmıştır. Veri grup numaralarının nasıl ilerlediğini görebiliyorsunuz. 1.Fatiha suresinin 1.ayetinden başlayan numaralandırılmış ayetler grubunun veri grup numaraları 6234’e kadar giderek bütün grubu numaralandırır. Numarasız Besmeleler grubunun numaralandırılması 2. Bakara suresinde Besmele’den başlayarak 112’e kadar bütün numarasız Besmeleleri numaralandırır. Özel grup olan 9. Tevbe Suresi 128 ve 129. ayetler ise, 128. Ayetten başlar, 1 ve 2 olarak numaralandırılır. Sözünü ettiğim üç grubu ayırdığınızı ve doğal sırasında ayrı listelerde topladığınızı, hepsine sıra numarası verdikten sonra tekrar bir listede birleştirdiğinizi düşünün. Böylece hangi verinin grubun kaçıncı sırasında olduğu çok net belli olur. Bu şekilde veri gruplarına göre, Kur’ân’ı sayısal bir yapıda düşünmüş ve ortaya koymuş oluruz. (Betimlemiş oluruz.)

Bu numaralama işleminden sonra 6234 numaralandırılmış ayetler grubu içinden “Allah” kelimesi bulunan 1820 ayeti seçerek, kolonları Grup No, Sure No, Ayet No ve “Allah” kelimesi adeti olacak şekilde yukarıda verdiğim tabloyu oluşturuyoruz. Tablodaki sayılardan ortaya çıkan büyük sayı sonrasında, karşımıza çok net, çok etkileyici, tesadüfi oluşma olasılığı neredeyse imkansız, ilahi bir kudret tarafından kurgulandığını, tasarımlandığını kabul etmemizi gerektiren, insanın aklını durduran, akıl boyutlarını aşan bir tablo çıkıyor. Ve bu tablo aynı zamanda, çok net bir şekilde Kur’ân veri gruplamasının; daha önce de ifade ettiğim gibi 6348 = 6234 + 112 + 2 olarak yapıldığını onaylıyor.

6348 = 6234 + 112 + 2

Kodlama detayına bakalım: Büyük bir sayı oluşturuyoruz, 15124 basamaklı bir sayı. Sayının oluşumu çok doğal bir şekilde gelişiyor. Gurup No, Sure No, Ayet No ve “Allah” kelime sayısı, yani tablonu bütün kolonlarındaki sayıları yan yana ardışık olarak diziyoruz. Tablonun başından çok küçük bir kısmını örnek olmak üzere aşağıya aldım ve sayının oluşumunu örnekliyorum.

1 1 1 1   2 1 2 1   14 2 7 1   15 2 8 1   16 2 9 1   17 2 10 1   22 2 15 1 …

Örneklediğim gibi, büyük sayı bütün tablonun sayılarının sırasıyla ardışık olarak dizilmesinden oluşuyor. 6234 numaralandırılmış ayeti çok detaylı olarak, içindeki “Allah” kelimesine göre betimliyor. Çok güçlü bir kodlama, bütün yapıyı çok ciddi bir biçimde kilitliyor. En ufak bir değişiklik hemen kodlama yapısını bozar ve metnin orijinal olmadığı anlaşılır. Yukarıda örnek olarak verdiğim sayılara konsantre olalım, veri grup sıra numarasının nasıl sure ve ayet sayısı ile ilişkilendiğini ve “Allah” kelimesi ile nasıl kodladığını anlamaya çalışalım. Örnek olarak bir bölümünü izah etmeye çalışalım. Mesela 15 2 8 1 dörtlüsünü ele alalım. Burada 15 sayısı, verinin grupta 15. sırada olduğunu gösteriyor, bu sıradaki verinin sure numarası 2, ayet numarası 8, ayetin içinde geçen “Allah” kelime sayısı 1’dir. 15 ile 2 ve 8 sayısı müthiş bir şekilde kitlenir. Birbirlerini bağlarlar, zorunluluk oluştururlar ve küçük bir değişiklikte kod bozulur. Bu yapının 15124 basamaklı bir büyük sayı oluşturması ve kodlamayı doğrulaması gerçekten mükemmel bir göstergedir. Kur’ân’ın orijinal olduğunun açık bir kanıtıdır. Bu sonuç veri gruplamasının da doğru olduğunu onaylar, çünkü eğer 9.Tevbe suresi 128 ve 129. Ayetler bu grupta olsalardı, ele aldığımız 15. sıra no değişmeyecekti fakat ileride, Tevbe 128 ve 129 geçildikten sonraki bütün sıra numaraları değişecekti. Dolayısıyla kod doğrulanamayacaktı. Ayrıca, Tevbe 129’daki “Allah” kelimesinin aynı yapıdaki verdiği sonuç da veri gruplamasının doğru olduğunu bir kez daha teyid eder. Sayının tamamını aşağıda veriyorum. Lütfen şahit olunuz. Oluşan 15124 basamaklı bu büyük sayı 19’a tam olarak bölünür ve kodlama sayısını doğrular. Büyük sayının basamak sayısı olan 15124 (19 x 796) sayısı da 19 kodunu doğrular. Ortaya çıkan sonuçların Özel Grup Ayetleri tarafından da nasıl onaylandığına ve desteklendiğine lütfen dikkat ediniz.



≡ 0 (mod 19)

6234 numaralandırılmış ayetler grubuna uyguladığımız kodlamayı, Özel Ayetler Grubuna da uyguladığımızda çıkan sonuca bakınız. Özel grup ayetlerden, Gurup no: 2 olan, 9.Tevbe suresinin, 129.ayetinde 1 adet “Allah” kelimesi bulunur.

 2 9 129 1   ≡ 0 (mod 7)   ve   ≡ 2 (mod 19)  Oluşan sayı bütün kodlama sayılarını doğrular. 15124 basamaklı büyük sayı, ne kadar büyük olursa olsun, kodu doğrulama oranı 1/19’dur. Oysa Özel ayetlerdeki kodun doğrulanma oranı 1/7×1/19 = 1/133 olup, 7 kat daha düşüktür. Fazla detay açıklamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu sayıların hiç birisi kodu doğrulamak zorunda değil. Fakat kod ısrarla doğrulanıyor. Bu durumda her şeyi yapının kendisi anlatıyor. Bu yapının tesadüfen, yani; akıl veya tasarımcı gerektirmeyen bir süreçte oluştuğunu söyleyebilecek, aklı başında bir insan evladı olabilir mi acaba?!!

4 yorum

  1. Merhaba değerli hocam, aynı sistemi Grup 3 için, yani besmele grubu için yapmayı düşündünüz mü acaba?

    112 besmeleyi bu bağlamda sırasıyla kodlamak mümkün mü acaba? Nasıl yapılacağı konusunda kafam net değil, onun için size sormak istedim.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*